ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก โดย แผนกจัดหาศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับช่วยผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด (น้ำยาล้างทำความสะอาดโลหะแบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้ดำเนินการจัดซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับช่วยผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด(น้ำยาล้างทำความสะอาดโลหะแบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารเชิญชวน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ ศอ. ๒๗ / ๒๕๖๔ ลง ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ ราย
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไปเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง เรียบร้อยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ และข้อ ๕๕ (๒) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันพิจารณาการเสนอราคาซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับช่วยผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด (น้ำยาล้างทำความสะอาดโลหะแบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก หรือไม่ มีผู้สนใจทั้งหมด ๒ ราย ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา จำนวน ๒ ราย คือ
๑. บริษัท ไพบูลย์เศรษฐกิจ จำกัด
๒. บริษัท เจ.พี.ยูเนี่ยน จำกัด


สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๗  กันยายน  ๒๕๖๔

เอกสารแนบ
16692736901.pdf