ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก โดย แผนกจัดหาศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ) รวม ๕๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ) รวม ๕๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารเชิญชวน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ ศอ. ๒๘ / ๒๕๖๔ ลง ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ ราย
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไปเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง เรียบร้อยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ และข้อ ๕๕ (๒) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันพิจารณาการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ) รวม ๕๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก หรือไม่ มีผู้สนใจทั้งหมด ๒ ราย ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา จำนวน ๒ ราย คือ
๑. บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
๒. บริษัท เจ.พี.ยูเนี่ยน จำกัด


สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๑  กันยายน  ๒๕๖๔

เอกสารแนบ
16692739211.pdf