ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ขอให้เสนอราคาเศษซากโลหะ


ด้วย คณะกรรมการกำหนดราคากลางเศษซากโลหะ มีความประสงค์จะหาราคากลางเศษซากโลหะ จำนวน ๓ รายการ เพื่อนำมากำหนดเป็นราคากลางในการเสนอความต้องการแลกเปลี่ยนกับเศษซากโลหะ โดยมีรายละเอียดของเศษซากโลหะ ดังนี้
๑. เศษซากทองเหลือง จำนวน ๖๕,๔๔๐ กิโลกรัม
๒. เศษซากเหล็ก จำนวน ๒๙,๖๖๒ กิโลกรัม
๓. เศษซากตะกั่ว จำนวน ๒,๐๗๘ กิโลกรัม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเศษซากโลหะ จึงขอให้ผู้ที่สนใจได้เสนอให้ข้อมูลราคาเศษซากโลหะ โดยขอให้จัดทำเอกสารตามแบบของท่านหรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบเสนอราคาเศษซากโลหะตามไฟล์ที่แนบ ส่งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางเศษซากโลหะ ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ แผนกจัดหาที่ ๒ กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือส่งเป็นโทรสารมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๔๑ – ๔๘๐๘ ภายในวันเวลาที่กำหนด


สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15682539921.pdf
15682542862.pdf