ประกาศเผยแพร่แผน

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัตถุดิบในการผลิตดินดำเม็ดและ ดินดำฝุ่น จำนวน ๕๕๐ กก. เพื่อสนับสนุน วศ.ทบ. ตามแผนจัดหา สป. กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่นสนับสนุน วศ.ทบ. จำนวน ๒ แผนงาน


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐ นั้น
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
15985150661.pdf