ประกาศเผยแพร่แผน

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ กับชิ้นส่วนซ่อมของ ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว จำนวน ๑๕ รายการ, ทองเหลืองแผ่นสำหรับทำจอกปลอกกระสุน จำนวน ๙,๐๓๐ กก. และทองแดงแผ่นสำหรับทำจอกรองลูกกระสุน จำนวน ๒,๐๐๐ ก


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๘  กันยายน  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16626079741.pdf