ประกาศเผยแพร่แผน

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถปฏิบัติการตรวจค้นบุคคลและวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์


๑. ชื่อโครงการ รถปฏิบัติการตรวจค้นบุคคลและวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ ก.ค. ๖๒
เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
(บริษัท จีอาร์ เทคนิคอล จำกัด)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
๒. ร.ท. ทวนชัย สติภา
๓. ร.ท.ยุทธเกียรติ กลัดทอง


สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15662870421.pdf