ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๔๐ รายการ


1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๔๐ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๖,๙๖๐.- บาท
4. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๑๖,๙๖๐.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาตามผลการจัดหาครั้งสุดท้าย (ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ) / สืบราคาจากผู้ประกอบการ
จำนวน ๑ ราย ดังนี้
5.1 บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
5.2
5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคาอ้างอิง
6.1 พ.ท.ธวัชชัย ใจใหญ่ ประธานกรรมการ
6.2 ร.อ.ศุภมิต ทองทาสี กรรมการ
6.3 ร.ท.ดำรงเกียรติ อิ่มถาวร กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15972872221.pdf