ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อเครื่องทดสอบระบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องทดสอบระบบเกียร์อัตโนมัติ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๙๙๙.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๗ พ.ค. ๖๓
เป็นเงิน ๔๙๙,๙๙๙.- บาท ราคา/หน่วย ๔๙๙,๙๙๙.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
(บริษัท INTEGRATED CONVOY PROTECTION (PTY) LTD. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท. จักรวาล เรือนคำ
๒. พ.ต. ราวิน เปรินทร์
๓. ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15976324111.pdf