ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศราคากลางการประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ


๑. ชื่อโครงการ ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๑,๙๙๙,๐๑๖.-บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑๑,๙๙๙,๐๑๖.-บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามรายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดตามที่แนบ)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๗/๒๕๖๓
ลง ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๕.๒ โรงงานแบตเตอรี่ทหาร กองโรงงานอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๕.๓ บริษัท ซีน เทรดดิ้ง จำกัด
๕.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัวไพบูลย์
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
๖.๑ พ.ท. จักรวาล เรือนคำ ประธานกรรมการ
๖.๒ พ.ต. ราวิน เปรินทร์ กรรมการ
๖.๓ ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการและเลขานุการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15976366301.pdf