ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กระสุนปืนพก ขนาด ๙ x ๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดาพาราเบลลั่ม แบบ Q๔๑๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


๑. ชื่อโครงการ กระสุนปืนพก ขนาด ๙ x ๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดาพาราเบลลั่ม แบบ Q๔๑๗๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๔,๓๖๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ ก.ค. ๖๓
เป็นเงิน ๒๙๔,๓๖๐.- บาท ราคา/หน่วย ๒๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มสกุล)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท. จินตวัฒน์ แก้วเกตุ
๒. ร.ต. สุรศักดิ์ กระทุ่มแก้ว
๓. ร.ต.หญิง วรรณวิมล อุณหเลขกะ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15976380961.pdf