ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๗ เครื่อง รวม ๘ รายการ


1. ชื่อโครงการ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๗ เครื่อง รวม ๘ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๗,๑๑๐ .- บาท
4. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๐๗,๑๑๐ .- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาตามผลการจัดหาครั้งสุดท้าย (ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ) / สืบราคาจากผู้ประกอบการ
จำนวน ๑ ราย ดังนี้
5.1 บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด
5.2
5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคาอ้างอิง
6.1 พ.ท.เดชพระคุณ ธนาคุณ ประธานกรรมการ
6.2 พ.ต.ชัชวาล หัสดี กรรมการ
6.3 ร.ท.ณัฐวุฒิ ประจิตร กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15977311721.pdf