ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง เครื่องยกขน


๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องยกขน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๐๕๐,๐๐๐.-บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๒,๐๕๐,๐๐๐.-บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๒๕,๐๐๐.-บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ บริษัท ฟิโก้ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (FTEC)
๕.๒ บริษัท แอตแลนติก ฟอร์ซเทค จำกัด
๕.๓ บริษัท สยาม เจพี อินเตอร์เทรด จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
๖.๑ พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง ประธานกรรมการ
๖.๒ ร.ท. ทวนชัย สติภา กรรมการ
๖.๓ ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการและเลขานุการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15977379201.pdf