ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง ยางนอก- ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ


๑. ชื่อโครงการ ซื้อยางนอก-ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙,๙๙๑,๑๐๐.-บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๙,๙๙๑,๑๐๐.-บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามรายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดตามที่แนบ)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คือสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๖/๒๕๖๓
ลง ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และการสืบราคา
๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอล เอ็ม
๕.๓ บริษัท โค้วอินเตอร์ บิสซิเนส จำกัด
๕.๔ บริษัท ออโต้ซาลอน จำกัด
๕.๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. สยามอุตสาหกรรมยาง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
๖.๑ พ.ท. จักรวาล เรือนคำ ประธานกรรมการ
๖.๒ พ.ต. ราวิน เปรินทร์ กรรมการ
๖.๓ ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการและเลขานุการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15977380521.pdf