ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๑ รายการ


1. ชื่อโครงการ จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๑ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๙๕๒.๐๕ บาท
4. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๙๕๒.๐๕ บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาตามผลการจัดหาครั้งสุดท้าย (ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ) / สืบราคาจากผู้ประกอบการ
จำนวน ๑ ราย ดังนี้
5.1 ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
5.2
5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคาอ้างอิง
6.1 พ.ท.เดชพระคุณ ธนาคุณ ประธานกรรมการ
6.2 พ.ต.ชัชวาล หัสดี กรรมการ
6.3 ร.ท.ณัฐวุฒิ ประจิตร กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15978055321.pdf