ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง เครื่องยนต์รถเกราะ วี – ๑๕๐ จำนวน ๓ เครื่อง


1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง เครื่องยนต์รถเกราะ วี – ๑๕๐ จำนวน ๓ เครื่อง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๖,๙๓๒.๘๐ บาท
4. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๙๖,๙๓๒.๘๐ บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาตามผลการจัดหาครั้งสุดท้าย (ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ) / สืบราคาจากผู้ประกอบการ
จำนวน ๑ ราย ดังนี้
5.1 บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
5.2
5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคาอ้างอิง
6.1 พ.ท.เดชพระคุณ ธนาคุณ ประธานกรรมการ
6.2 พ.ต.ชัชวาล หัสดี กรรมการ
6.3 ร.ท.ณัฐวุฒิ ประจิตร กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15978059311.pdf