ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัตถุดิบ วัสดุช่วยผลิต และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด 105 มม. ซ้อมรบ ( ดินประสิวและอื่นๆ ) รวม 79 รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อวัตถุดิบ วัสดุช่วยผลิต และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด 105 มม.
ซ้อมรบ ( ดินประสิวและอื่นๆ ) รวม 79 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 443,417.65 - บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 2 ก.ค. 63
เป็นเงิน 443,417.65 - บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส.สืบราคากลาง
(1) บริษัท ไพบูลย์เศรษฐกิจ จำกัด
(2) บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
(3) บริษัท เจ.พี.ยูเนี่ยน จำกัด
(4) บริษัท ทวีสินทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
5.2 จ.กช. ราคาที่ได้จากการจัดหาของหน่วย กช.
ตามหนังสือ กช. ที่ กห 0441/2127 ลง 25 มิ.ย. 63
5.3 จ.วศ.ทบ. ราคาที่ได้จากการจัดหาของหน่วย วศ.ทบ.
ตามหนังสือ วศ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0449/2455 ลง 10 มิ.ย. 63
5.4 จ.ยย.ทบ. ราคาที่ได้จากการจัดหาของหน่วย ยย.ทบ.
ตามหนังสือ ยย.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0447/6439/63 ลง 12 มิ.ย. 63
5.5 จ.พธ.ทบ. ราคาที่ได้จากการจัดหาของหน่วย พธ.ทบ.
ตามหนังสือ พธ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0445/5600 ลง 19 มิ.ย. 63
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ทุกคน
6.1 พ.ท.สมควร คงยิ่ง
6.2 พ.ท.ธนัท น้ำจันทร์
6.3 ร.อ.สุนทร มะแป้นไพร


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15978977431.pdf