ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๖๐ คัน


๑. ชื่อโครงการ ซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๖๐ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ราคาคันละ ๑,๓๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด ๔ ราย ดังนี้
๑. บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควีปเมนท์ จำกัด
๒. บริษัท นิว ออโตโมทีฟ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
๓. บริษัท ฟิโก้ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (FTEC)
๔. บริษัท เอ็นจีวีพาวเวอร์ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
๖.๑ พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง ประธานกรรมการ
๖.๒ ร.ท. ทวนชัย สติภา กรรมการ
๖.๓ ร.ท.ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15979109291.pdf