ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวน ๗๒


๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวน ๗๒ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๑๓๓,๖๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๓ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๑๓๓,๖๐๐.- บาท
ดังนี้.-
๔.๑ ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๓๒๙๙/๖๓, ๙ ก.ค. ๖๓ ลง ๑๐ ก.ค. ๖๓
- จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ สภาพชำรุด รหัสภาพ R2 จำนวน ๑๐ คัน
ราคาคันละ ๒๓๒,๘๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๒๘,๐๐๐.- บาท
๔.๒ ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๓๒๙๘/๖๓, ๙ ก.ค. ๖๓ ลง ๑๐ ก.ค. ๖๓
- จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ สภาพชำรุด รหัสภาพ R3 จำนวน ๒๙ คัน
ราคาคันละ ๓๑๐,๔๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๑,๖๐๐.- บาท
๔.๓ ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๓๒๙๗/๖๓, ๙ ก.ค. ๖๓ ลง ๑๐ ก.ค. ๖๓
- จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ สภาพชำรุด รหัสภาพ R4 จำนวน ๓๓ คัน
ราคาคันละ ๓๘๘,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๐๔,๐๐๐.- บาท
๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่ได้มาจากท้องตลาด
๕.๑ บริษัท ไอเดียล แอสโซซิเอทส์ กรุ๊ป จำกัด
๕.๒ บริษัท เอสพีไอ ออโต้ การาจ จำกัด
๕.๓ บริษัท ลาดพร้าว ธุรกิจ จำกัด
๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.อ.รัฐพงศ์ รอบคอบ ประธานกรรมการ
๖.๒ ว่าที่ พ.ท.อิศรุพงษ์ มีศิลป์ กรรมการ
๖.๓ ร.ต.สมบัติ คล้ายวงษ์ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15979953801.pdf
15979953802.pdf
15979953803.pdf