ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๙ จำนวน ๑,๙๘๓ กระบอก


๑. ชื่อโครงการ ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๙

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗,๔๕๕,๙๘๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๐ ส.ค. ๖๓
เป็นเงิน ๗๗,๔๕๕,๙๘๐.- บาท ราคา/หน่วย ๓๙,๐๖๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคากลางจากท้องตลาด
( บริษัท โคลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง คัมปะนี แอลแอลซี จำกัด )

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท. จักรวาล เรือนคำ
๒. พ.ต. ราวิน เปรินทร์
๓. ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15982524121.pdf