ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. (ปลอกกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้งขนาด 105 มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ) จำนวน 1 รายการ ( 300 ปลอก )1.ชื่อโครงการ ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม.(ปลอกกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้งขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ) จำนวน ๑ รายการ ( ๓๐๐ ปลอก )
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,863,000.- บาท 4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 2 ก.ค. 63
เป็นเงิน 1,863,000.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 6,210.- บาท ต่อหน่วย
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
ส. สืบราคากลาง
5.1 บริษัท เนแรค อาร์ม อินดัสตรี จำกัด
5.2 บริษัท ณัฐสินี ซัพพลาย จำกัด
5.3 บริษัท ทอง ซัพพลาย จำกัด
6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ส. ทุกคน
6.1 พ.ท.สมควร คงยิ่ง
6.2 พ.ท.ธนัท น้ำจันทร์
6.3 ร.อ.สุนทร มะแป้นไพร


ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15982684061.pdf