ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๓/๔ ตัน เอ็ม ๓๗ บี ๑ จำนวน ๑๘ รายการ


๑. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๓/๔ ตัน เอ็ม ๓๗ บี ๑ จำนวน ๑๘ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๗,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๘๑๗,๐๐๐.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ ใช้ราคาจาก บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
๖.๑ พ.ท.จักรวาล เรือนคำ ประธานกรรมการ
๖.๒ พ.ต.ราวิน เปรินทร์ กรรมการ
๖.๓ ร.ท.ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15983278581.pdf
15983278582.pdf