ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๓๓๑ รายการ


๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน
รวม ๓๓๑ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒,๘๖๓,๖๙๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๓
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ที่ต่อ กผค.ฯ ๓๕๖๙/๖๓, ๒๓ ก.ค. ๖๓ ลง ๓๐ ก.ค. ๖๓
ราคารวมเป็นเงินทิ้งสิ้น ๕๒,๘๖๓,๖๙๐.- บาท รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- สืบราคากลางจากท้องตลาด
๕.๑ บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด
๕.๒ บริษัท อาร์มี่ ซัพพลาย จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.ท.ธวัชชัย ใจใหญ่ ประธานกรรมการ
๖.๒ ร.อ.ศุภมิต ทองทาสี กรรมการ
๖.๓ ร.ท.ดำรงเกียรติ อิ่มถาวร กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15984107171.pdf
15984107172.pdf
15984107173.pdf
15984107174.pdf