ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง วัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ ใช้ในงานซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๔๔ รายการ


1. ชื่อโครงการ วัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ ใช้ในงานซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๔๔ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖,๑๔๔.๒๘ บาท
4. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๖,๑๔๔.๒๘ บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาตามผลการจัดหาครั้งสุดท้าย (ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ) / สืบราคาจากผู้ประกอบการ
จำนวน ๑ ราย ดังนี้
5.1 บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
5.2
5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคาอ้างอิง
6.1 พ.ท.ธวัชชัย ใจใหญ่ ประธานกรรมการ
6.2 ร.อ.ศุภมิต ทองทาสี กรรมการ
6.3 ร.ท.ดำรงเกียรติ อิ่มถาวร กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15984115841.pdf