ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดหาพระบรมรูป ร.5 ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง 9 นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่น สลักข้อความ จำนวน 1 รายการ ( 94 ชุด )1. ชื่อโครงการจัดหาพระบรมรูป ร.5 ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง 9 นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่น
สลักข้อความ จำนวน 1 รายการ ( 94 ชุด )
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 517,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 5 ส.ค.63
เป็นเงิน 517,000.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 5,500.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส.สืบราคาจากท้องตลาด 4 ราย ดังนี้
(1) หจก. ไทยงามอาภรณ์
(2) หจก. สหภัณฑ์รุ่งเรื่อง ( 1991 )
(3) บริษัท ไอดีล เอ็มแอนด์ที จำกัด
(4) บริษัท เจ.พี.ยูเนี่ยน จำกัด
6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ส. ทุกคน
6.1 พ.ท.หญิง อรพร อริยะวงศ์
6.2 ร.ท.จำเนียร วิเทนจิตร
6.3 ร.ต.ภานุเวท สุขนันท์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15984196231.pdf