ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๑๓๐ รายการ


1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม
๑๓๐ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๕,๕๒๔ .- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ ก.ค.๖๓
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ที่ต่อ กผค.ฯ ๓๕๖๘/๖๓, ๒๓ ก.ค.๖๓ ลง ๓๐ ก.ค.๖๓
ราคารวมเป็นเงินทิ้งสิ้น ๑,๗๐๕,๕๒๔ .- บาท รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ
5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- สืบราคากลางจากท้องตลาด
5.1 บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
5.2 บริษัท เจ.พี.ยูเนี่ยน จำกัด
5.3 บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัด
6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.ท.ธวัชชัย ใจใหญ่ ประธานกรรมการ
6.2 ร.อ.ศุภมิต ทองทาสี กรรมการ
6.3 ร.ท.ดำรงเกียรติ อิ่มถาวร กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15984239511.pdf
15984239512.pdf