ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ (ระบบสายพาน) จำนวน ๒๖ คัน รวม ๔ รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ (ระบบสายพาน) จำนวน ๒๖ คัน
รวม ๔ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๒๕๘,๓๐๐.- บาท
4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๓
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ที่ต่อ กผค.ฯ ๓๕๗๐/๖๓, ๒๓ ก.ค. ๖๓ ลง ๓๐ ก.ค. ๖๓
เป็นเงินทิ้งสิ้น ๒๑,๒๕๘,๓๐๐.- บาท
5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคากลางจากท้องตลาด
บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.ท.ธวัชชัย ใจใหญ่
6.2 ร.อ.ศุภมิต ทองทาสี
6.3 ร.ท.ดำรงเกียรติ อิ่มถาวร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15984269541.pdf