ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒จำนวน ๒๒ รายการ


1. ชื่อโครงการ จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒
จำนวน ๒๒ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๘,๕๘๕.- บาท
4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๓
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ที่ต่อ กผค.ฯ ๓๕๗๒/๖๓, ๒๓ ก.ค. ๖๓ ลง ๓๐ ก.ค. ๖๓
ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๘,๕๘๕.- บาท รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ
5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่ได้มาจากจัดซื้อประจำปี ๒๕๖๓ และราคาที่ได้มาจากท้องตลาด
บริษัท คลีนโปรเจค จำกัด
6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.ท. ธวัชชัย ใจใหญ่
6.2 ร.อ. ศุภมิต ทองทาสี
6.3 ร.ท. ดำรงเกียรติ อิ่มถาวร


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15984275551.pdf