ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อกระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๑ รายการ ( ๒๔๘ ชุด )


1. ชื่อโครงการ ซื้อกระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๑ รายการ ( ๒๔๘ ชุด ) โดยวิธีคัดเลือก)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 987,040.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 2 ส.ค. 63
เป็นเงิน 987,040.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 3,980.- บาท ต่อหน่วย
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส.สืบราคาจากท้องตลาด 4 ราย ดังนี้
(1) หจก. ไทยงามอาภรณ์
(2) หจก. สหภัณฑ์รุ่งเรื่อง ( 1991 )
(3) บริษัท ไอดีล เอ็มแอนด์ที จำกัด
(4) บริษัท เจ.พี.ยูเนี่ยน จำกัด
6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ส. ทุกคน
6.1 พ.ท.หญิง อรพร อริยะวงศ์
6.2 ร.ท.จำเนียร วิเทนจิตร
6.3 ร.ต.ภานุเวท สุขนันท์


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15985185871.pdf