ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา 32 สติงเรย์ จำนวน 6 รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา 32 สติงเรย์ จำนวน 6 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,999,550.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เป็นเงิน 1,999,550.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ใช้ราคาจาก บริษัท ออโต้ เอ็นเทค โซลูชั่น จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.จักรวาล เรือนคำ ประธานกรรมการ
6.2 พ.ต.ราวิน เปรินทร์ กรรมการ
6.3 ร.ท.ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑  กันยายน  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15989410951.pdf
15989410952.pdf