ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา 21 จำนวน 21 รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา 21 จำนวน 21 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,999,941.40 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
เป็นเงิน 2,999,941.40 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ใช้ราคาจาก บริษัท อัพเดท ดีเวลลอปเม้นท์ รับเบอร์ จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.จักรวาล เรือนคำ ประธานกรรมการ
6.2 พ.ต. ราวิน เปรินทร์ กรรมการ
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15990189791.pdf
15990189792.pdf