ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก (ขนาด ๑๒โวลต์ ๖๖ แอมป์แปร์ – ชม. พร้อมน้ำกรดผสม จำนวน ๗๔๔ ลิตร) ใช้ในงานซ่อมสร้าง รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก รวม ๒๕ คัน จำนวน ๑ รายการ


1. ชื่อโครงการ จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก (ขนาด ๑๒ โวลต์ ๖๖ แอมป์แปร์ – ชม. พร้อมน้ำกรดผสม จำนวน ๗๔๔ ลิตร) ใช้ในงานซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก รวม ๒๕ คัน จำนวน ๑ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๑๐๔.- บาท
4. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐๒,๑๐๔.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาตามผลการจัดหาครั้งสุดท้าย (ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ) / สืบราคาจากผู้ประกอบการ
จำนวน ๑ ราย ดังนี้
5.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัวไพบูลย์
5.2
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคาอ้างอิง
6.1 พ.อ. รัฐพงศ์ รอบคอบ ประธานกรรมการ
6.2 ว่าที่ พ.ท. อิศรุพงษ์ มีศิลป์ กรรมการ
6.3 ร.ต. สมบัติ คล้ายวงศ์ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15995449691.pdf