ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จัดซื้อไม้อัดยางขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ


1. ชื่อโครงการ จัดซื้อไม้อัดยางขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙,๔๒๐ .- บาท
4. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๙,๔๒๐ .- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาตามผลการจัดหาครั้งสุดท้าย (ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ) / สืบราคาจากผู้ประกอบการ
จำนวน ๑ ราย ดังนี้
5.1 บริษัท เอส.พี.เอ็น.โพรเกรส อินดัสตรี จำกัด
5.2
5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคาอ้างอิง
6.1 พ.อ. รัฐพงศ์ รอบคอบ ประธานกรรมการ
6.2 ว่าที่ พ.ท. อิศรุพงษ์ มีศิลป์ กรรมการ
6.3 ร.ต. สมบัติ คล้ายวงศ์ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15995450771.pdf