ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๔๑ รายการ


1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๔๑ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๒,๔๔๐.๔๖ บาท
4. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๓๒,๔๔๐.๔๖ บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาตามผลการจัดหาครั้งสุดท้าย (ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ) / สืบราคาจากผู้ประกอบการ
จำนวน ๑ ราย ดังนี้
5.1 บริษัท เอส.พี.เอ็น.โพรเกรส อินดัสตรี จำกัด
5.2
5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคาอ้างอิง
6.1 พ.อ. รัฐพงศ์ รอบคอบ ประธานกรรมการ
6.2 ว่าที่ พ.ท. อิศรุพงษ์ มีศิลป์ กรรมการ
6.3 ร.ต. สมบัติ คล้ายวงศ์ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15995452081.pdf