ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด 2 1/2 ตัน เอ็ม 35 เอ 2 จำนวน 9 รายการ


๑. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๙ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๗๗,๙๒๘.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๗๗๗,๙๒๘.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ ใช้ราคาจาก บริษัท ส.สยาม เทรดดิ้ง (๒๕๕๙) จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
๖.๑ พ.ท.จักรวาล เรือนคำ ประธานกรรมการ
๖.๒ พ.ต.ราวิน เปรินทร์ กรรมการ
๖.๓ ร.ท.ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการประกาศ ณ วันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15996334581.pdf
15996334582.pdf