ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องจัดซื้อแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ ขนาด ๙.๐๐ – ๒๐ จำนวน ๓ ชุด


๑. ชื่อโครงการ ซื้อแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ ขนาด ๙.๐๐ – ๒๐ จำนวน ๓ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๓
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๓๓๗๑/๖๓, ๑๓ ก.ค. ๖๓ ลง ๑๕ ก.ค. ๖๓
เป็นเงินทิ้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคากลางจากท้องตลาด
๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอล เอ็ม
๕.๒ บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จำกัด
๕.๓ บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.ท.อำนาจ หนูใหญ่
๖.๒ พ.ท.สมยศ นิลทองคำ
๖.๓ พ.ต.ศรัณย์วุชร์ สุพรรณกนก

ประกาศ ณ วันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15996360791.pdf