ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๓ รายการ


๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๓ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๔,๔๙๐ .- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๓
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๒๕๖๖/๖๓, ๒๙ พ.ค. ๖๓ ลง ๒ มิ.ย. ๖๓
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๒๕๖๗/๖๓, ๒๙ พ.ค. ๖๓ ลง ๒ มิ.ย. ๖๓
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๒๕๖๙/๖๓, ๒๙ พ.ค. ๖๓ ลง ๒ มิ.ย. ๖๓
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๔,๔๙๐ .- บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สอบราคาจากแหล่งผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย
๕.๑ บริษัท ชัยธเนศ จำกัด
๕.๒ บริษัท เบสท์ ฟอร์จูน เทรดดิ้ง จำกัด
๕.๓ บริษัท ไทยเมเจอร์โปรเจค จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.อ.รัฐพงศ์ รอบคอบ ประธานกรรมการ
๖.๒ ว่าที่ พ.ท.อิศรุพงษ์ มีศิลป์ กรรมการ
๖.๓ ร.ต.สมบัติ คล้ายวงศ์ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15997052921.pdf
15997052922.pdf