ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๑๒๙ รายการ


1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก
จำนวน ๒๕ คัน รวม ๑๒๙ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๖,๙๖๑.- บาท
4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๓
4.1 ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๒๓๓๑/๖๓, ๒๐ พ.ค. ๖๓ ลง ๒๙ พ.ค. ๖๓
4.2 ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๒๓๓๒/๖๓, ๒๐ พ.ค. ๖๓ ลง ๒๙ พ.ค. ๖๓
4.3 ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๒๓๓๓/๖๓, ๒๐ พ.ค. ๖๓ ลง ๒๙ พ.ค. ๖๓
ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๖,๙๖๑.- บาท รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ
5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่ได้มาจากจัดซื้อประจำปี ๒๕๖๒, สืบราคากลาง, จัดหาจาก (พธ.ทบ.) และ จัดหาจาก (กช.)
5.1 บริษัท เบสท์ ฟอร์จูน เทรดดิ้ง จำกัด
5.2 บริษัท ชัยธเนศ จำกัด
5.3 บริษัท ไทยเมเจอร์โปรเจค จำกัด
6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.อ. รัฐพงศ์ รอบคอบ
6.2 ว่าที่ พ.ท. อิศรุพงษ์ มีศิลป์
6.3 ร.ต. สมบัติ คล้ายวงศ์


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15997074291.pdf
15997076402.pdf