ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในรายการผลิต ดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม 9 พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ ( วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืน แบบ เอ็ม 9 และอื่นๆ ) รวม 28 รายการ


1. ชื่อโครงการซื้อวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในรายการผลิต ดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม 9
พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ ( วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืน แบบ เอ็ม 9 และอื่นๆ ) รวม 28 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,540,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 11 ส.ค. 63
เป็นเงิน 3,540,000.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท ต่อหน่วย
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส.สืบราคาจากท้องตลาด 4 ราย ดังนี้
(1) บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัด
(2) บริษัท ลาดพร้าว ธุรกิจ จำกัด
(4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.ยูเนี่ยน
(5) บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ส. ทุกคน
6.1 พ.ท.วีรศักดิ์ นิลแก้ว
6.2 ร.ท.อัครเดช ศรีนวลชาติ
6.3 ร.ต.ภาณุเวช สุขนันท์


ประกาศ ณ วันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15997204631.pdf