ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) (ขนาด ๑๒.๕ – ๒๐) จำนวน ๑๒๕ เส้น๑. ชื่อโครงการ จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) (ขนาด ๑๒.๕ – ๒๐) จำนวน ๑๒๕ เส้น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๑๘,๗๕๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๓
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๒๓๑๑/๖๓, ๑๙ พ.ค. ๖๓ ลง ๒๙ พ.ค. ๖๓
ราคารวมเป็นเงินทิ้งสิ้น ๑,๐๑๘,๗๕๐.- บาท รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่ได้มาจากท้องตลาด
๕.๑ บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัด
๕.๒ บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด
๕.๓ บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.อ.รัฐพงศ์ รอบคอบ ประธานกรรมการ
๖.๒ พ.ท.อิศรุพงษ์ มีศิลป์ กรรมการ
๖.๓ ร.ต.สมบัติ คล้ายวงศ์ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15997208861.pdf