ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๒ ระบบเครื่องยนต์, ระบบส่งกำลังและเบรก, ระบบตัวรถ และระบบไฟฟ้าและน้ำมัน จำนวน ๔๖๓ รายการ


๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก
จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๒ ระบบเครื่องยนต์, ระบบส่งกำลังและเบรก, ระบบตัวรถ
และระบบไฟฟ้าและน้ำมัน จำนวน ๔๖๓ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
กองทัพบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๑๗๑,๑๖๗.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๓
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๒๓๑๐/๖๓, ๑๙ พ.ค. ๖๓ ลง ๒๙ พ.ค. ๖๓
ราคารวมเป็นเงินทิ้งสิ้น ๑๓,๑๗๑,๑๖๗.- บาท รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ราคาที่ได้จากท้องตลาดและราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
๕.๑ บริษัท ชัยธเนศ จำกัด
๕.๒ บริษัท ไทยเมเจอร์โปรเจค จำกัด
๕.๓ บริษัท ชานซ์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.อ.รัฐพงศ์ รอบคอบ ประธานกรรมการ
๖.๒ ว่าที่ พ.ท.อิศรุพงษ์ มีศิลป์ กรรมการ
๖.๓ ร.ต.สมบัติ คล้ายวงศ์ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
15997217331.pdf
15997217332.pdf
15997217333.pdf