ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกระเบิดยิง ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสแดง จำนวน ๗๙๒ นัด


๑. ชื่อโครงการ ลูกระเบิดยิง ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสแดง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๕๙๒,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๖ ส.ค. ๖๓
เป็นเงิน ๒๐,๕๙๒,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย ๒๖,๐๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคากลางจากท้องตลาด
( บริษัท ยี.เอ็ช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด )

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท. จักรวาล เรือนคำ
๒. พ.ต. ราวิน เปรินทร์
๓. ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
16002241401.pdf