ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม 48 เอ 5 , เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 (แผนงานที่ 4) จำนวน 5 รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม 48 เอ 5 , เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 (แผนงานที่ 4) จำนวน 5 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,534,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
เป็นเงิน 6,534,000.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ใช้ราคาจาก บริษัท เค.ซี.พี. แอสโซซิเอท จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.จักรวาล เรือนคำ ประธานกรรมการ
6.2 พ.ต.ราวิน เปรินทร์ กรรมการ
6.3 ร.ท.ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๓


เอกสารแนบ
16003228561.pdf
16003228562.pdf