ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอาวุธปืน


๑. ชื่อโครงการ เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอาวุธปืน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๙๖๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๓ พ.ค. ๖๒
เป็นเงิน ๓,๙๖๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย ๓,๙๖๐,๐๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด (บริษัท ฟิโก้ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
๒. ร.อ. อธิรัช วสุกุลสิริ
๓. ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15621285991.pdf