ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า M.3850 AS จำนวน ๕ คัน


1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า M.3850 AS
จำนวน ๕ คัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖,๖๕๐,๐๐๐.- บาท
4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๒๑๐๔/๖๒, ๑๓ พ.ค. ๖๒ ลง ๑๖ พ.ค. ๖๒
ราคาคันละ ๓,๓๓๐,๐๐๐.- บาท จำนวน ๕ คัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๖๕๐,๐๐๐.- บาท
5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่ได้มาจากท้องตลาด
5.1 บริษัท ชานซ์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
5.2 บริษัท พอร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5.3 บริษัท พาวเวอร์ คอนเวอร์ชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5.4
6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.อ.รัฐพงษ์ รอบคอบ ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท.นิพนธ์ ชุนถนอม กรรมการ
6.3 ร.ต.สมบัติ คล้ายวงษ์ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15622266391.pdf
15622266392.pdf
15622266393.pdf
15622266394.pdf