ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อเครื่องทำตัวอักษรบนกระบี่ด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องทำตัวอักษรบนกระบี่ด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,600,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 19 มี.ค. 62
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ส. สืบราคากลาง
(1) บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัด
(2) บริษัท ลาดพร้าว ธุรกิจ จำกัด
(3) ห้างหุ้นส่วน เจ.พี.ยูเนียน
(4) บริษัท ทวีสินทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 ว่าที่ พ.ท.ยุทธภูมิ ภูสุข ประธานกรรมการ
6.2 ร.อ.กฤษณะ แก้วผลึก กรรมการ
6.3 ร.ท.อัครเดช ศรีนวลชาติ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15622337341.pdf