ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า จำนวน ๒ คัน


1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท
4 วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท
5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 สอบราคาจากผู้ประกอบการ (บริษัท เอกรัชต์ จำกัด)
5.2 สอบราคาจากผู้ประกอบการ (บริษัท ไอเดียล แอสโซซิเอทส์ กรุ๊ป จำกัด)
5.3 สอบราคาจากผู้ประกอบการ (บริษัท ชัยมนัส บอดี้ จำกัด)
6 รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคาอ้างอิง
6.1 พ.อ. รัฐพงศ์ รอบคอบ ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท. นิพนธ์ ชุนถนอม กรรมการ
6.3 ร.ต. สมบัติ คล้ายวงศ์ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15622983561.pdf