ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60-TH3 จำนวน ๑๑ คัน


1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60-TH3 จำนวน ๑๑ คัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๗๘๐,๐๐๐.- บาท
4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๒๐๙๑/๖๒, ๑๓ พ.ค. ๖๒ ลง ๑๖ พ.ค. ๖๒
ราคาคันละ ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท จำนวน ๑๑ คัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๗๘๐,๐๐๐.- บาท
5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่ได้มาจากท้องตลาด
5.1 บริษัท ชานซ์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
5.2 บริษัท พอร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5.3 บริษัท พาวเวอร์ คอนเวอร์ชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5.4
6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.อ.รัฐพงศ์ รอบคอบ ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท.นิพนธ์ ชุนถนอม กรรมการ
6.3 ร.ต.สมบัติ คล้ายวงษ์ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15627204171.pdf
15627204172.pdf
15627204173.pdf
15627204174.pdf