ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชุดอุปกรณ์วัดขนาดภายในรูลำกล้องสำหรับลำกล้องปืนเล็ก จำนวน 1 ชุด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการซื้อชุดอุปกรณ์วัดขนาดภายในรูลำกล้องสำหรับลำกล้องปืนเล็ก จำนวน 1 ชุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,446,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 19 มี.ค. 62
เป็นเงิน 4,446,000.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 4,446,000.-บาท ต่อหน่วย
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส.สืบราคาจากท้องตลาด 4 ราย ดังนี้
(1) บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัด
(2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.ยูเนี่ยน
(3) บริษัท ลาดพร้าว ธุรกิจ จำกัด
(4) บริษัท ทวีสินทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
(5) บริษัท ไพบูลย์เศรษฐกิจ จำกัด
6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ส. ทุกคน
6.1 พ.ท.ยุทธภูมิ ภูสุข
6.2 ร.อ.กฤษณะ แก้วผลึก
6.3 ร.ท.อัครเดช ศรีนวลชาติ


ประกาศ ณ วันที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15627279241.pdf