ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน จำนวน 80 ชุด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ซื้อชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน จำนวน 80 ชุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,680,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 ก.พ. 62
เป็นเงิน 1,680,000.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 21,000.-บาท ต่อหน่วย
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- จ.61 ราคาได้จากการจัดหาครั้งสุดท้าย ปี 61
ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ศอ. 8/2561 ลง 8 มี.ค.61
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.ท.วีรศักดิ์ นิลแก้ว
6.2 ร.ท.พงศวัชร์ วณิชย์วรภัทร์
6.3 ร.ต.ธนภัทร จูประสงค์


ประกาศ ณ วันที่ ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15627295151.pdf