ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เปิดเผยราคากลางสป. 3 เพื่อใช้ในงานผลิตกระบี่นายทหารประเภทไม่มีลวดลาย จำนวน 1,460 เล่ม ( น้ำมันก๊าด และน้ำมันอื่นๆ ) รวม 5 รายการ
1. ชื่อโครงการ ซื้อ สป. 3 เพื่อใช้ในงานผลิตกระบี่นายทหารประเภทไม่มีลวดลาย จำนวน 1,460 เล่ม
( น้ำมันก๊าด และน้ำมันอื่นๆ ) รวม 5 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 68,441.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 20 ก.พ. 62
เป็นเงิน 68,441.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
- จ.พธ.ทบ. ราคาที่ได้จากการจัดหาของหน่วย พธ.ทบ.
ตามหนังสือ พธ.ทบ. ที่ กห 0445/255 ลง 12 ม.ค. 62
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ทุกคน
6.1 พ.ท.วีรศักดิ์ นิลแก้ว
6.2 ร.อ.กฤษณะ แก้วผลึก
6.3 ร.ท.อัครเดช ศรีนวลชาติประกาศ ณ วันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15627427851.pdf